Ranma ½
Episode Title Mistakes
Show generally1
Season 1
Season 1 generally0
1Chûgoku kara kita aitsu! Chotto hen!!8
2Asobi ja nainoyo gakkou wa5
3Ikinari ai no arashi chotto matteyo6
4Ranma to Ranma? Gokai ga tomaranai6
5Hone made aishite? Akane koi o fukuzatsu kossetsu4
6Akane no shitsuren datte shouganai janai5
7Toujou! Eien no mayoigo Ryouga4
8Gakkou wa senjouda! Taiketsu Ryouma vs Ryouga4
9Otome hakusho Kami wa inochinano1
10Pî pî P-chan Roku na monjanee4
11Ranma o gekiai! Shintaisou no sukeban toujou8
12Onna no koi wa snesouyo! Kakutou shintaisou de iza shoubu6
13Sukeban no me ni namida? Rûru muyou no kakutou shintaisou kecchaku5
14Kotsuban uranai! Ranma wa nihonichi no oyomesan8
15Gekiretsu shoujo Shanpû toujou! Watashi inochi azukemasu20
16Shanpû no hangeki! Hissatsu shiatsuken wa mimo kokomo ubau10
17Ranma daisuki! Sayonara wa iwanaide!!10
18Ore wa otokoda! Ranma chuugoku ni kaeru?2

Onna no koi wa snesouyo! Kakutou shintaisou de iza shoubu - S1-E12

Audio problem: When Ranma and Akane close the door behind them avoiding the gas trap, the English dub adds a lot of coughing, even when they have their mouth closed. (00:16:40)

Sammo Premium member
More mistakes in Ranma ½

Ranma Saotome: This is it! At last, my real body.

More quotes from Ranma ½

Join the mailing list

Separate from membership, this is to get updates about mistakes in recent releases. Addresses are not passed on to any third party, and are used solely for direct communication from this site. You can unsubscribe at any time.

Check out the mistake & trivia books, on Kindle and in paperback.