Martian Successor Nadesico
Episode Title Mistakes
Show generally0
Season 1
Season 1 generally0
1'Otoko rashiku' de ikô!1
2Midori no chikyû wa makasetoke5
3Hayasugiru 'Sayonara'!4
4Mizuiro uchû ni 'Tokimeki'2
5Ruri chan 'Kôkai nisshi'10
6'Unmei no sentaku' mitaina6
7Itsuka omae ga 'Utsu shi'0
8Atsume no 'Tsumetai hôteishiki'0
9Kiseki no sakusen 'Kisu ka?'0
10'Onna rashiku' ga ubunai0
11Ki ga tsukeba 'Oyakusoku'0
12Ano 'Wasureenu hibi'0
13'Shinjitsu' wa hitotsu ja nai0
14'Nekketsu anime' de ikô0
15Tôi hoshi kara kita 'kareshi'0
16'Bokutachi no sensô' ga hajimaru0
17Sore wa 'ososugita saikai'0
18Mizu no oto wa 'watashi' no oto0
Martian Successor Nadesico mistake picture

Midori no chikyû wa makasetoke - S1-E2

Other mistake: When Yurika restarts the Nadesico, one of the screens pop up with a huge congratulatory "SAFATY ROCK OFF." (00:18:05)

Sammo Premium member
More mistakes in Martian Successor Nadesico

Join the mailing list

Separate from membership, this is to get updates about mistakes in recent releases. Addresses are not passed on to any third party, and are used solely for direct communication from this site. You can unsubscribe at any time.

Check out the mistake & trivia books, on Kindle and in paperback.